Information

Styrelsen

Bilder

Start

 

 

STADGAR

För Juoksengi Kabel-TV förening

1. Föreningens uppgift
§ 1
Föreningen har till uppgift att handhava den gemensamma anläggningen och därmed förenade angelägenheter inom kabelnätet.

2. Medlemskap
§ 2
Medlem av föreningen är varje abonnent/fastighetsägare som är ansluten till kabelnätet samt fullgjort full betalning för anslutningsavgift.

3. Föreningens styrelse
§ 3
Ombesörjandet av den gemensamma anläggningen och förvaltningen i övrigt av föreningens angelägenheter omhänderhavs av en styrelse, bestående av 5 ledamöter jämte 2 suppleanter som utses på ordinarie årsmöte för 2 år varje gång. Första gången styrelseval äger rum skall dock 2 styrelseledamöter och 1 suppleant väljas för 1 år. Valbar är till kabelnätet ansluten abonnent/fastighetsägare som fullgjort betalning för anslutningsavgift. Ledamöter eller suppleanter kan återväljas. Styrelsen har sitt säte i Juoksengi.

§ 4
Mom 1. Årsmötet väljer ordförande, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Mom 2. För att styrelsen skall vara beslutsför erfordras, att dess ordinarie ledamöter behörigen kallas till sammanträde samt att minst 3 av ledamöterna eller suppleant för honom är närvarande. För beslut erfordras att minst 3 är om densamma ense. Kallelse till styrelsemöte skall av ordföranden utfärdas minst 7 dagar före mötet. Ledamot som är förhindrad att närvara har att vidarebefordra kallelse till suppleant.

Mom 3. Vid styrelsens möte skall föras protokoll. För styrelsens beslut om åtgärder svara de, som i beslutet deltagit, en för alla och alla för en. Ledamot eller suppleant som närvarit vid mötet, anses hava deltagit i där fattade beslut, såvida han icke vid mötet till protokollet anmält reservation mot beslutet.

Mom 4. Styrelsen må ej upptaga lån annorledes än i överensstämmelse med beslut, som rörande lånet och lånevillkoren meddelats å mötet med föreningen.

Mom 5. Styrelsen skall tillse att under dess förvaltning stående egendom är till betryggande belopp försäkrad. Kontanta tillgångar skola i den mån de icke omedelbart skola tagas i anspråk för utbetalningar, insättas på bank/postgiro som blivit godkänd på ordinarie möte med föreningen.

Mom 6. Det åligger styrelsen att över sin förvaltning föra noggranna räkenskaper som skola avslutas den 31/12 årligen. Räkenskaperna skola hållas till revisorernas förfogande senast 2 månader därefter.

§ 5
Ordinarie årsmöte skall årligen hållas senast före utgången av mars månad, på dag och lokal inom Juoksengi by som styrelsen bestämmer. Extra sammanträde skall utlysas då styrelsen eller revisorerna därtill finner anledning, ävensom då minst 1/4 av föreningens röstberättigade medlemmar sådant påkallar. Vid sammanträdet äger envar fastighetsägare/abonnent en röst för varje inbetald anslutningsavgift. Medlem som ej betalt förfallen årlig medlemsavgift eller övriga kostnader anses förlorat sin rösträtt intill dess betalning fullgjorts.

§ 6
Kallelse till årsmöte med föreningen skall ske genom anslag i Juoksengi by eller genom Lokal-TV minst 7 dagar i förväg.

§ 7
Återbetalning av anslutningsavgift sker ej till fastighetsägare vid utträde eller pga att fastigheten byter ägare.

§ 8
Fastighetsägare svarar för eventuellt byte av kablar m.m. invändigt i huset i samband med inkoppling av Kabel-TV.

§ 9
Fastighetsägare har ej någon rätt att göra åverkan eller egna kopplingar på föreningens kablar m.m. Ersättningsskyldighet uppstår vid eventuell åverkan.

§ 10
Fastighetsägare/abonnent skall årligen erlägga medlemsavgift som betalas senast november månad för nästkommande år. Fastighetsägare med hyreslägenheter betalar en anslutningsavgift samt årlig medlemsavgift för varje lägenhet. Därefter skall styrelsen upprätta restlängd och omedelbart föranstalta om indrivning av medlemsavgifter samt indrivningskostnader. Beslut om avgiftens storlek fattas av styrelsen årligen.

§ 11
Betald anslutningsavgift innebär även upplåtelse av mark för kabeldragning. Fastighetsägare/medlem förbinder sig att efter bästa förmåga medverka vid ledningsdragning och installation av Kabelnätet.

§ 12
Vid ordinarie sammanträde skola följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Val av justeringsman
4. Styrelseberättelsen för det gångna verksamhetsåret
5. Revisionsberättelsen jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
6. Behandling av inkomna ärenden och motioner
7. Val av styrelse och suppleanter
8. Val av revisorer och suppleanter
9. Övriga frågor

§ 13
Kabelnätets grundutbud består av följande sju kanaler: Svensk TV 1, TV 2, TV 3,
TV 4, Finsk TV 1, TV 2 samt TV 3, och ytterligare ca 4 satellit kanaler som bestämmes enligt majoritetsbeslut å möte med medlemmarna.

§ 14
Senare anslutning till Kabel-nätet är möjlig och debiteras med samma anslutningsavgift, men med tillkommande faktiska kostnader för kabeldragning m.m.

4. Ändring av stadgarna
§ 15
Ändring av dessa stadgar för att bliva gällande skall antagas av två på vardera följande sammanträden, varav minst ett ordinarie.

År 1991 den 21 mars fastställdes dessa stadgar på föreningens första ordinarie möte med medlemmarna.


Rocks of Kattila at Midnight Sun